ประวัติส่วนตัว


นางดวงพร ไชยมงคล

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม ๖ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ

วันเดือนปีเกิด     ๗   มิถุนายน ๒๔๙๑

สถานที่เกิด
   โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สัญชาติ       ไทย      เชื้อชาติ     ไทย     ศาสนา     พุทธ

บิดา นายไพศาล ไชยมงคล (ถึงแก่กรรม)   อาชีพ รับราชการ สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

   มารดา นางสมบูรณ์  ไชยมงคล สกุลเดิม วิรัตน์เกษม (ถึงแก่กรรม) อาชีพ แม่บ้าน

คู่สมรส
 นายมณฑล ยอดปัญญา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สอนวิชาชีววิทยา ชั้น ม. ๕ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ

บุตร-ธิดา

๑. นายรัฐกร ยอดปัญญา (กิ๊กโก้)
การศึกษา ระดับอนุบาล - ประถมศึกษา โรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา จังหวัดพะเยา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปรินส์รอย์แยล์วิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ระดับปริญญาตรี   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
สถานที่ทำงาน เป็นข้าราชการ กรมประชาสัมพันธ์  ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร๒.นายพรพิสุทธิ์ ยอดปัญญา
 (โอเปิ้ล)
การศึกษา ระดับอนุบาล - ประถมศึกษา โรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา จังหวัดพะเยา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
สถานที่ทำงาน บริษัท Excellent Energy International Co., Ltd.
๔๗๕ อาคารสิริภิญโญ ชั้น ๑๒ ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

 

๓. นางสาวพุทธิวดี ยอดปัญญา (เชอร์รี่)
การศึกษา ระดับอนุบาล - ประถมศึกษา โรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา จังหวัดพะเยา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
ระดับปริญญาโท  Master of Management (Marketing)  จาก  Central Queenland  University ประเทศออสเตรเลีย   
ปัจจุบันทำงานเป็น Barista ที่ซิดนีย์ ออสเตรเลีย

ที่อยู่ปัจจุบัน

575/76 หมู่บ้านเสนานิเวศน์ทาวเฮาส์ ถนนเสนานิคม 1 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

E-mail : firwc@hotmail.com

 ประวัติการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๔ ระดับอนุบาล โรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

พ.ศ. ๒๔๙๕ - ๒๔๙๘  ระดับชั้นอนุบาล - ป. ๒ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

พ.ศ. ๒๔๙๙ - ๒๕๐๐ ระดับชั้น ป.๓ - ป.๔ โรงเรียนบ้านในเวียง (พะเยาประชานุกูล) ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาล ๑

พ.ศ. ๒๕๐๑ - ๒๕๐๓  ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ โรงเรียนสตรีพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๐๗ ระดับชั้น ม.ศ. ๑ - ม.ศ. ๓ โรงเรียนสตรีพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

พ.ศ. ๒๕๐๘ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ศ. ๔ โรงเรียนบูรณศักดิ์วิทยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๑๐ สำเร็จการศึกษา ป.กศ.ต้น วิทยาลัยครูเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๑๒ สำเร็จการศึกษา ป.กศ. สูง วิทยาลัยครูเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒๕๑๖ รับราชการตำแหน่งครูตรี สอนวิชาภาษาไทย โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดเชียงราย (ปัจจุบันจังหวัดพะเยา)

พ.ศ. ๒๕๑๗ ลาออกจากราชการไปศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ. ๒๕๑๙ สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒๕๑๖ รับราชการตำแหน่งครูตรี สอนวิชาภาษาไทย โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดเชียงราย (ปัจจุบันจังหวัดพะเยา)

พ.ศ. ๒๕๑๗ ลาออกจากราชการไปศึกษาระดับปริญญาตร

พ.ศ. ๒๕๑๙ รับราชการตำแหน่งอาจารย์ ๑ ระดับ ๓ สอนวิชาภาษาไทยโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๗ ช่วยราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๒๙ เลขาธิการยุวสมาคมแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา (เจ.ซี.พะเยา)

พ.ศ. ๒๕๒๗ รับราชการในตำแหน่งอาจารย์ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พ.ศ. ๒๕๓๕ วิทยากรหลัก หลักสูตรจริยธรรมนักบริหาร สถาบันดำรงราชานุภาพ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๕๑ เลขานุการมูลนิธิ ดร. ประสาน วงศ์ใหญ่

พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๕๑ รับราชการตำแหน่งอาจารย์ ๓ ระดับ ๘ (ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ) โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ